Oбщи условия на договорите за покупко – продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между "Карина-Русе" ООД наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна и от друга - лицето, съгласило се с настоящите "Общи условия", наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин www.karinarousse-shop.com.

Чл.1. Доставчикът предоставя на Потребителя възможност да закупува предлаганите в електронен магазин www.karinarousse-shop.com стоки, при съобразяване и спазване на настоящите "Общи условия".

Чл.2. Доставчикът публикува на www.karinarousse-shop.com:

 • описание на основните характеристики и изображения на всяка стока;
 •  продажната цена на стоката, с включен ДДС;
 •  информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;
 •  правото на Потребителя, условията и начина за упражняването му да се откаже от договора. Условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по "Закона за защита на потребителите";
 •  всякаква друга информация, съгласно българското законодателство, която доставчикът е длъжен да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката;

Чл.3. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите стоки в електронния магазин www.karinarousse-shop.com, Потребителят следва да попълни електронната форма с изискуемите данни, преди да финализира поръчката. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя са верни, пълни и точни и при промяната им, ще ги актуализира в сайта своевременно. В случай, че Потребител предостави неверни данни, Доставчикът има право да прекрати договора.

Чл.4. Преди да осъществи поръчка Потребителят е длъжен да изрази „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките, които се предлагат в www.karinarousse-shop.com

Чл.5. Всички обявени цени са в български лева, с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка. Цените на продуктите в електронния магазин могат да се различават от тези в търговската мрежа.

Чл.6. Цената по предходния член и разходите за доставката се плащат чрез наложен платеж.

Чл.7. Заявената за покупка стока се доставя с подходяща опаковка на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на електронен магазин www.karinarousse-shop.com и Потребителя.

Чл.8. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице- представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице - представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че Потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на повторното потвърждение.

Чл.9. Доставчикът се задължава: да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока; да достави в срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

Чл.10. Доставчикът:

 • Карина-Русе ООД  полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална;
 • Карина-Русе ООД  не носи отговорност при изчерпване на количества от дадени артикули. В случай, че няма възможност да бъде осигурен желания от Вас артикул или се предвиди забавяне на поръчката, Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или e-mail, като при възможност ще Ви бъдат предложени алтернативни артикули.
 • Карина-Русе ООД  не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
 •  Карина-Русе ООД  не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;
 • Карина-Русе ООД  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.
 • Карина-Русе ООД  си запазва правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента  на поръчката.

Чл.11. Потребителят се задължава:

 • да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
 •  да плати цената на заявената от него стока;
 •  да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;
 •  да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация;
 •  да получи стоката;
 •  да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия публикувани на уебсайта за електронна търговия www.karinarousse-shop.com и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия;
 •  да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 •  да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 •  да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;
 •  да не се намесва в правилното действие на системата, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;
 •  да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
 •  да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
 •  да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Ние защитаваме личните данни на нашите клиенти, сред които са и потребителите на този електронен магазин.
Вие се съгласявате всички лични данни, които ни предоставите, да бъдат обработвани съгласно Политиката за защита на личните данни


АВТОРСКО ПРАВО
Съдържанието на този уебсайт - текст, снимки и друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Карина-Русе ООД и неговите партньори, предоставили съответната информация.

Всяко неразрешено ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на сайта, без изрично разрешение на Карина-Русе ООД, е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред.